ریسلر SSD NVMe آلمان
Reseller 1
19,000/mo
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 20 تعداد اکانت قابل ساخت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
Reseller 2
39,000/mo
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 20 پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 30 تعداد اکانت قابل ساخت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
Reseller 3
50,000/mo
 • 35 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 45 تعداد اکانت قابل ساخت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
Reseller 4
65,000/mo
 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 50 تعداد اکانت قابل ساخت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
Reseller 5
80,000/mo
 • 65 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 70 تعداد اکانت قابل ساخت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
Reseller Unlimited
95,000/mo
 • نامحدود فضا
 • نامحدود سایر امکانات
 • محل دیتاسنتر آلمان / Hetzner
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
 • 110 تعداد اکانت سی پنل قابل ساخت