نمایندگی مستر ریسلر SSD NVMe آلمان
MrReseller 1
35,000/mo
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 پارک دامین،ادان دامین
 • 25 تعداد اکانت سی پنل قابل ایجاد
 • 3 تعداد نماینده قابل ایجاد
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
MrReseller 2
49,000/mo
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • 40 تعداد اکانت سی پنل قابل ایجاد
 • 5 تعداد نماینده قابل ایجاد
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
MrReseller 3
70,000/mo
 • 40 گیگابایت فضا
 • 65 تعداد اکانت سی پنل قابل ایجاد
 • 10 تعداد نماینده قابل ایجاد
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
 • نامحدود سایر امکانات
MrReseller 4
99,000/mo
 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 100 اکانت سی پنل قابل ایجاد
 • 20 تعداد ریسلر قابل ساخت
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
MrReseller Unlimited
169,000/mo
 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دامنه ir رایگان خرید بالای سه ماه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 150 تعداد اکانت سی پنل قابل ایجاد
 • 35 تعداد اکانت ریسلر قابل ایحاد